PromptWave AI Logo Beta

Обясни ми какво е полимер

Обясни ми какво е полимер

 57  0
ChatGPT [v4]
Обясни ми какво е полимер?

Text Output

Полимерите са големи молекули, които се състоят от повтарящи се структурни единици, наречени мономери. Тези мономери се свързват заедно чрез ковалентни връзки, което образува дълги вериги или мрежи.
Словото "полимер" произлиза от гръцките думи "poly" (много) и "meros" (част), което отразява структурата на полимерните материали, където голям брой мономери се повтарят многократно.
Полимерите могат д... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙