PromptWave AI Logo Beta

Реши ми тази задача Правата CD е успоредна на AB и пресича...

Реши ми тази задача Правата CD е успоредна на AB и пресича...

 50  0
ChatGPT [v4]
Реши ми тази задача:

Правата CD е успоредна на AB и пресича ъгъл BOA така, че O, B, D лежат на една права, както и O, A, C. Ако AB=5, ОB=3 и OD=12, определете дължината на CD.

Text Output

Това е задача, която може да се реши чрез свойствата на сходни триъгълници.

Ако правата CD е успоредна на AB и пресича ъгъл BOA, то образува се два сходни триъгълника - OAB и ODC.

Сходни триъгълници имат равни ъгли и пропорционални страни. Значи, отношението на отсечките OB към OD е равно на отношението на отсечките AB към CD.

Образуваме равенството:

OB/OD = AB/CD
и подставяме дадените стойнос... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙