PromptWave AI Logo Beta

Преведи изречението на български To put something in layman's words - след финна настройка

Преведи изречението на български To put something in layman's words - след финна настройка

 41  0
ChatGPT [v3.5]
Преведи изречението на български: To put something in layman's terms is to describe a complex or technical statement using words and terms that someone not specialised in a specific field can understand.

Text Output

Да изразиш нещо с прости думи означава да опишеш сложно или техническо изявление използвайки думи и термини, които някой, който не е специалист в конкретна област, може да разбере.
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙