PromptWave AI Logo Beta

Задача по физика - намиране на налягане

Задача по физика - намиране на налягане

 38  0
ChatGPT [v3.5]
Реши ми тази задача по физика: Едно тяло с маса 50кг лежи върху повърхност с площ 2m^2. Какво е налягането върху повърхността под това тяло, ако силата на тежестта му е 500 N?

Text Output

Налягането върху повърхността може да се изчисли като отношение между силата, приложена върху повърхността, и площта на тази повърхност:

Налягане = Сила/Площ​
 

В случая, силата е силата на тежестта, която е 500 N, а площта е 2 m^2. Следователно налягането върху повърхността под това тяло ще бъде:

Налягане = 500N/2m^2 = 250N/m^2

Налягането се измерва в нютона на квадратен метър (N/m^2), като т... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/f70c4415-bfee-4afe-a841-a7b7dd1359ec
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙