PromptWave AI Logo Beta

Регистрация на ЮЛНЦ

Регистрация на ЮЛНЦ

 45  0
ChatGPT [v4]
Чета един документ, свързан с данъчните регистрации на Фондации и Сдружения с нестопанска цел:

---
ЮЛНЦ подлежат на обща регистрация за данъчни и осигурителни цели,
но регистрацията не се извършва чрез подаване на декларация от страна
на ЮЛНЦ, а служебно (за разлика от специалната регистрация по ЗДДС,
виж по-долу). Данните за лицата, подлежащи на регистрация в регистър
БУЛСТАТ, каквито са и ЮЛНЦ, се вписват в регистъра от съответната териториална дирекция на НАП (неин офис по седалището на ЮЛНЦ) въз
основа на първата подадена декларация, свързана с данъчно облагане
или задължителни осигурителни вноски.

Следователно ЮЛНЦ или неговият директор, съответно друг упълномощен представител, ако не изпълнят задължението си за вписване в
БУЛСТАТ подлежат на глоба до 700 лв. за физическото лице и до 1000 лв.
за ЮЛНЦ.

За данъчни и осигурителни цели, ЮЛНЦ се идентифицират чрез единния идентификационен код по БУЛСТАТ. ЮЛНЦ са длъжни да посочват
своя БУЛСТАТ и адреса си за кореспонденция в подаваните декларации
и в кореспонденцията си с НАП, в издаваните от тях фактури, сключвани
договори, както и в други случаи, когато това се изисква в нормативен
акт.
---

Имам въпроси:
1) Този БУЛСТАТ код не го ли смениха с ЕИК (единен идентификационен код)? Това едно и също нещо ли е?
2) Как така регистрацията се извършва служебно? Какво означава служебно? Кой точно я извършва?
3) Как така ще глобяват директора, когато регистрацията се извършва служебно и не е негово задължение?

Text Output

Да, в България кодът "БУЛСТАТ" беше заменен с "ЕИК" (единен идентификационен код). Въпреки това, много хора продължават да използват двете наименования обменяемо, макар и неформално. Официално обаче, правилният термин вече е "ЕИК".

Когато се казва, че регистрацията се извършва "служебно", това означава, че тя не изисква активни действия от страна на ЮЛНЦ (юридическо лице с нестопанска цел) за рег... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙