PromptWave AI Logo Beta

Действай като учител по английски език В момента изучавам...

Действай като учител по английски език В момента изучавам...

 44  0
ChatGPT [v3.5]
Действай като учител по английски език. В момента изучавам Past Perfect tense в английския език. Можеш ли да ми обясниш теоритично как се сглобяват изреченията с няколко примера? След това ми генерирай още няколко примера за упражнение, като ми дадеш насоки за тях без да ги решаваш.

Text Output

Разбирам, че искате да научите повече за Past Perfect tense в английския език. Past Perfect се използва, за да се изрази действие, което се е случило преди друго действие в миналото. Този времеви образ се сглобява чрез използване на "had" (бяха) и трета форма на глагола (примерно, "gone," "eaten," "seen"). Формулата за създаване на изречения с Past Perfect е:

had + трета форма на глагола (V3)

Ет... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙