PromptWave AI Logo Beta

Оценка на математично решение

Оценка на математично решение

 46  0
ChatGPT [v3.5]
Ще ти дам условие на задача по математика, както и решението на задачата направено от ученик. Искам да го провериш дали е вярно, и да оцениш самото решение от 1 до 10

Условие:
В равнобедрен триъгълник ABC със страни AB = AC и периметър 24 см, намерете дължината на страните AB и BC, ако периметърът се разпределя по следния начин: AB = 2x см и BC = 3x см.

Решение: 
AB = AC
AB = 2x
AC = 2x
AB + AC + BC = 24
2x + 2x + 3x = 24
7x = 24
x = 24/7 = 3 3/7

Text Output

Първо, нека проверим дали решението на ученика е верно.

Сумата на страните на този равнобедрен триъгълник трябва да бъде равна на периметъра, който е 24 см:

AB + AC + BC = 24

Сега можем да изразим AB и AC чрез x:

AB = 2x
AC = 2x

Изразете BC чрез x:

BC = 3x

След това можем да заместим AB, AC и BC в уравнението за периметъра:

2x + 2x + 3x = 24

След събиране:

7x = 24

Сега можем да решим ур... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙